• امروز : پنجشنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 23 May - 2024
کل مطالب: 1275

سید جواد موسوی جم

profile-87486

۸۷۴۸۶۰۰۱۲

سمت:

صاحب امتیاز - مدیر مسئول

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خابران می باشند.

محمدجواد شریفی

profile-1

۸۷۴۸۶۰۰۰۱

سمت:

سردبیر

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.

کریم حیدری رام

profile-2

۸۷۴۸۶۰۰۰۲

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.

کوثر بدری

profile-4

۸۷۴۸۶۰۰۰۴

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

سیده فاطمه حسینی

profile-3

۸۷۴۸۶۰۰۰۳

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نامعتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

رضا بوری پور

profile-5

۸۷۴۸۶۰۰۰۵

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

یسنا خالدی

Profile-6

۸۷۴۸۶۰۰۰۶

سمت:

عکاس-خبرنگار-گوینده

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

رضا حیدری

profile-7

۸۷۴۸۶۰۰۰۷

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

فاطمه موری

profile-8

۸۷۴۸۶۰۰۰۸

سمت:

عکاس-خبرنگار-گوینده

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

نسیمه راشدی

profile-9

۸۷۴۸۶۰۰۰۹

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

معتبر-فعال

توضیحات:

بدون هیچگونه محدودیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران در حال فعالیت هستند.​

حیدر عچرشیان

profile10

۸۷۴۸۶۰۰۱۰

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

مجید براجعی

profile-11

۸۷۴۸۶۰۰۱۱

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.

مصطفی خواجه

Group 5

۸۷۴۸۶۰۰۱۳

سمت:

عکاس-خبرنگار

وضعیت:

نا معتبر-غیر فعال

توضیحات:

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیچگونه همکاری و فعالیتی زیر نظر پایگاه خبری تحلیلی خابران ندارند.